U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Juridische kennisgeving

1. Toepassing

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven (hierna : ”Gebruiksvoorwaarden”). Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet gebruiken.

1.2. De BWGCPR kan deze Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen worden geacht in werking te treden zodra zij op de website zijn aangebracht. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te kijken op eventuele aanpassingen of verbeteringen aangezien u bij verder gebruik van de website wordt geacht hiermee akkoord te gaan.

2. Uitbater

2.1. Dit informatieplatform voor patiënten met een acuut coronair syndroom is een initiatief van de vzw Belgian Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Elyzeese Veldenstraat 43 in 1050 Brussel, KBO: 0888.648.573 (hierna: “BWGCPR”) die de ondersteuning heeft gekregen van de NV AstraZeneca, Alfons Gossetlaan 40 bus 201, 1702 Groot-Bijgaarden, KBO : 0400.165.679 (hierna: “AstraZeneca”) voor de creatie, ontwikkeling en hosting van dit platform.


2.2. De BWGCPR heeft de ontwikkeling van deze website geïnitieerd om patiënten over cardiovasculaire risico’s bewust te maken en om adviezen, nuttige links en informatie over cardiovasculaire ziektes en risico’s mee te delen.

3. Toegang

3.1. De BWGCPR besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen.

3.2. Huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). De BGWCPR waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u om welke reden dan ook (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.3. Huidige site wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U mag al het materiaal dat u downloadt enkel en alleen gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik of binnen het kader van uw medische praktijk.

4. Beperkte toegang

4.1. Tenzij expliciet anders toegelaten door de BWGCPR, is elke toegang of poging tot toegang tot andere delen van het BWGCPR computersysteem of tot andere informatie op het systeem ten strengste verboden voor om het even welke reden ook.

4.2. U zal geen andere gebruiker van de website spammen voor om het even welke reden.

4.3. U gaat ermee akkoord om geen apparaten, software of routine te gebruiken die de goede werking van de website kunnen of zouden kunnen belemmeren. U gaat ermee akkoord om geen enkele actie te ondernemen die de infrastructuur van de BWGCPR onredelijk of disproportioneel zwaar belast. Meer in het algemeen verbindt u zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

5. Informatie

5.1. De BWGCPR levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en geactualiseerde informatie te voorzien op de website, maar aangezien informatie zo snel verandert, is de BWGCPR niet in staat om de nauwkeurigheid hiervan te garanderen. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen immers nooit uitgesloten worden en de BWGCPR kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven.

5.2. Sowieso is de BWGCPR niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de website.

5.3. U weet en aanvaardt dat de inlichtingen op de website enkel worden meegedeeld ter informatie en geenszins de consultatie bij een arts kunnen vervangen. Elk gezondheidsprobleem dient het voorwerp uit te maken van een gepersonaliseerd onderzoek door een lid van het medisch korps. Enkel een arts is in staat om een diagnose te stellen en de passende behandeling voor te schrijven. Ieder gebruik van de informatie op de website gebeurt steeds op eigen risico, zonder dat BWGCPR noch AstraZeneca hiervoor kunnen aansprakelijk gesteld worden.

6. Privacy

6.1. De BWGCPR respecteert steeds de privacy van zijn gebruikers.

7.Aansprakelijkheid

7.1. U gebruikt de website op eigen risico.

7.2. BWGCPR noch AstraZeneca noch enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling, productie, hosting en/of uitbating van de (inhoud van de) website zal onder enig beding aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtstreekse en toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade, boetes, of schade voortvloeiend uit gederfde winst, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering).

7.3. Alhoewel de BWGCPR zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. De BWGCPR kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. De BWGCPR raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

7.4. U gaat ermee akkoord om de BWGCPR, AstraZeneca en hun zaakvoerders, werknemers, agenten, leveranciers en derde partners schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenerelonen, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden en/of onrechtmatig gebruik van deze site.

8. Vertrouwelijkheid

8.1. Alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze, verzendt naar of plaatst op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, data, vragen, commentaar, suggesties enz., wordt behandeld als niet-vertrouwelijke informatie die niet het voorwerp uitmaakt van enig intellectueel eigendomsrecht.

8.2. U verleent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk het recht aan de BWGCPR om deze communicatie of dit materiaal te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verdere posting. Verder staat het de BWGCPR vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten.

9. Auteursrechten

9.1. De BWGCPR verleent u toegang tot teksten, grafieken, audio, video, design, afbeeldingen en andere inhoud (hierna: “de BWGCPR Inhoud”) op de website, doch uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De BWGCPR kan dit voorrecht op elk moment herroepen, op al dan niet gemotiveerde wijze.

9.2. Alle BWGCPR Inhoud, software en andere werken op de website (gezamenlijk aangeduid als “de Werken”) maken auteursrechtelijk beschermde werken van de BWGCPR en/of haar leveranciers uit en zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd.

9.3. Buiten de beperkte toegang tot de BWGCPR Inhoud zoals hierboven beschreven, verleent de BWGCPR u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze Werken. U erkent dat elk ander gebruik van de Werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, wijziging, verdeling, transmissie, herpublicatie, vertoning of uitvoering, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de BWGCPR, ten strengste verboden is.

Alle vermeldingen inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in de gedownloade materialen, dienen te worden behouden.

9.4. Afbeeldingen van personen of locaties op de website zijn of eigendom van de BWGCPR of worden met toestemming door de BWGCPR gebruikt. Het gebruik van deze afbeeldingen is ten strengste verboden.

10. Links

10.1. Bepaalde links op de website leiden naar bronnen gelokaliseerd op servers die niet onderhouden worden door de BWGCPR of niet onder diens controle vallen. Deze links worden enkel aangeboden voor uw comfort.

10.2. De BWGCPR is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid en het privacy beleid van dergelijke websites. Vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door de BWGCPR. Toegang tot andere websites die gelinkt zijn aan deze website geschiedt steeds op uw eigen risico, zonder dat de BWGCPR hiervoor ooit aansprakelijk kan gesteld worden.

11. Cookies

11.1. Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van dit platform, stemt u in met het cookie gebruik door de BWGCPR. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u de cookies uit te zetten.

11.2. Dit platform kan cookies van derden uit verschillende bronnen toelaten. De BWGCPR heeft geen controle over deze cookies. Voor meer informatie over de manier waarop de derde partij gebruik maakt van cookies, bezoekt u best de website van de derde partij in kwestie.

12. Toegankelijkheid

12.1. De BWGCPR zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De BWGCPR heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

12.2. De BWGCPR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige site.

13. Slotbepalingen

13.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de BWGCPR deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

13.2. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site en/of Gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

13.3. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

13.4. Voor alle vragen inzake de site kan u steeds een mail sturen naar info.be@astrazeneca.com of schrijven naar

AstraZeneca Belux - Marketing CV - Alfons Gossetlaan 40 bus 201, 1702 Groot-Bijgaarden.


Huidige versie is in voege getreden op 1 september 2014. © 2014 BWGCPR. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.